Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“ 

K sviatosti krstu je potrebné, aby sa rodičia prihlásili dva týždne pred krstom na farskom úrade. Pred vyslúžením sviatosti krstu sú rodičia a krstní rodičia pozvaní na stretnutie s kňazom.