„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“ 

Podľa latinskej tradície si manželia ako vysluhovatelia Kristovej milosti navzájom udeľujú sviatosť manželstva tým, že pred Cirkvou vyjadria svoj súhlas. V tradíciách Východných cirkví sú svedkami prejavenia vzájomného súhlasu manželov biskupi alebo kňazi, ale pre platnosť manželstva je potrebné aj ich požehnanie. 

Pre prijatie sviatosti manželstva je potrebné prihlásiť minimálne 6 mesiacov pred sobášom na farskom úrade. Prípravu na manželstvo je možné absolvovať aj mimo našej farnosti. Odporúčam absolvovať prípravu vo farnosti Prievidza mesto, kde sú k tomu vyškolené manželské páry.
Prihlásenie snúbencov na predmanželskú prípravu: www.domanzelstva.sk

Informácie potrebné k vybaveniu cirkevného sobáša
1. Absolvovanie prípravy pred manželstvom: www.domanzelstva.sk
2. Krstné listy
3. Zápisnica z miestnej matriky (rodný list, občiansky preukaz)
4. Údaje o svedkoch (meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo)
5. Kontakt na pani organistku – Monika Siváková 0918 934 522
6. Príspevok na výzdobu
7. Lektor, ktorý prečíta čítanie