Jasličková pobožnosť 2019

Naša JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ….stručne povedané, príbeh začínal v momente oznámenia počatia Ježiša, keď si Ježiš uvedomil svoju existenciu na zemi. Svojimi postrehmi, ktoré nepočuli ani jeho mamka či tatino Jozef, rozprával celý svoj príbeh príchodu na tento svet. Po návšteve Alžbety a svadby Márie a Jozefa sa išli všetci dať zapísať a musel ísť aj Jozef. Spolu s Máriou sa vybrali do Betlehema, kde sa Ježiš vypýtal na svet. Na jeho prekvapenie mu aj po pôrode nikto nerozumel a Tatino na nebi ho naučil po slovensky, hoci všetci rozprávali hebrejsky. A tak sa Ježiško musel naučiť rozprávať. Pastieri sa prišli pokloniť novému kráľovi s darmi, ktoré vyrobili vlastnými rukami – predstavili svoje tradičné remeslá…aj traja mudrci priniesli vzácne dary. Na záver všetci odovzdali tohtoročné posolstvo o deťoch, ich výchove a v závere zaspievali chválospev. Týmto ďakujeme všetkým rodičom, deťom i mladým, ktorí pomohli, prispeli k tomuto posolstvu všetkým ľuďom svojím spevom, hrou na nástrojoch či tancom.

…GALÉRIA…